Polish (Poland)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)Danish(DK)
Kancelaria Gospodarcza Meyer-Machowicz
Podatki i księgowość Kontrola skarbowa Odszkodowania Prawo Orzeczenia i ugody porady online
«
NBP
2019-12-12
USD
3.8505
-0.40%
EUR
4.2846
-0.01%
CHF
3.9181
-0.19%
GBP
5.0756
-0.08%
NBP
2019-12-11
USD
3.8660
-0.13%
EUR
4.2851
-0.07%
CHF
3.9257
0.02%
GBP
5.0798
-0.29%
NBP
2019-12-10
USD
3.8711
0.02%
EUR
4.2880
0.12%
CHF
3.9251
0.42%
GBP
5.0945
0.06%
NBP
2019-12-09
USD
3.8704
0.53%
EUR
4.2830
0.26%
CHF
3.9087
0.32%
GBP
5.0915
0.77%
NBP
2019-12-06
USD
3.8500
-0.17%
EUR
4.2721
-0.13%
CHF
3.8963
-0.07%
GBP
5.0527
-0.24%
Podatki i księgowość

Podatek – obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez związek publicznoprawny (pań-stwo, jednostka samorządu terytorialnego) bez konkretnego, bezpośredniego świadczenia wzajem-nego. Zebrane podatki są wykorzystywane na potrzeby realizacji zadań publicznych.
Współcześnie pieniądze z podatków trafiają do skarbu państwa, województwa, powiatu albo gminy, które dzięki temu mogą inwestować w rozwój infrastruktury, wojska, policji, oświaty, służby zdrowia itp. Obecnie uznaje się, iż podatki są świadczeniami pieniężnymi, jednakże w historii znane są również podatki świadczone w innych niż pieniądz dobrach.


Zgodnie z polskim prawem daniny, aby zostały uznane za podatki muszą posiadać 4 cechy:
•    nieodpłatność
•    przymusowość
•    powszechność
•    bezzwrotność


Podatki dzielą się na:
•    bezpośrednie – nałożone na dochód lub majątek podatnika, np. podatek dochodowy, gruntowy, spadkowy;
•    pośrednie – nakładane na przedmiot spożycia, np. VAT, akcyza – ostatecznie płaci konsument.


Typy podatków


Klasyfikacja podatków według OECD?
•    podatki dochodowe
o    podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
o    podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
•    obowiązkowe składki ubezpieczeniowe, zdrowotne itp.
•    opodatkowanie własności
o    podatki od nieruchomości
-    podatek rolny (gruntowy)
-    podatek leśny
o    podatek od spadków i darowizn
•    podatki od towarów i usług
o    podatek od wartości dodanej (VAT);
o    akcyza – podatek pobierany zasadniczo od produkcji niektórych artykułów, pobiera się od przedsiębiorcy, który wlicza ją do ceny towaru, uzyskując w ten sposób pie-niądze na zapłatę podatku;
o    cło – podatek graniczny od towarów, w ostatecznym rozrachunku płaci konsument (część doktryny prawa podatkowego nie uważa ceł za podatki ze względu iż jego ce-lem nie jest co do zasady ochrona interesu finansowego fiskusa, ale ochrona rynku wewnętrznego. Zgodnie z klasyfikacją dochodów budżetu państwa wpływy z tytułu ceł są włączane do pozycji dochody niepodatkowe. Zgodnie z tą klasyfikacją cło na-leży do kategorii, czyli świadczeń, którym towarzyszy równoległe świadczenie ekwiwalentne w postaci pozwolenia na wwóz lub wywóz towarów);
o    inne
-    podatek od posiadania psa (obecnie podatek od psów został w Polsce zmie-niony na opłatę)
-    podatek od środków transportowych
-    podatek od czynności cywilnoprawnych
-    podatek od gier
Podatek cedularny – typ opodatkowania polegający na odrębnym opodatkowywaniu każdego rodzaju dochodów podatników. Pozwala na preferowanie jednych, a dyskryminowanie innych rodzajów dochodów przez ustalanie zróżnicowanych stawek i skal opodatkowania. Utrudnia jednak stosowanie progresji w stosunku do podatników osiągających dochody z kilku źródeł.
W procesie rynkowym występuje przemieszczenie obciążenia podatkowego, w wyniku czego po-datkami jest obciążona całkowicie lub częściowo inna osoba niż płatnik podatku.


Funkcje podatków


Podatki pełnią funkcje, które z jednej strony mają charakter obiektywny, natomiast z drugiej strony zmieniają się, w miarę jak zachodzą przeobrażenia ustrojowe i społeczno-gospodarcze.


Do podstawowych funkcji podatku należą:
•    fiskalna (inaczej dochodowa),
•    regulacyjna,
•    stymulacyjna,
•    informacyjna.


Podatki służą w pierwszej kolejności realizacji funkcji fiskalnej, która sprowadza się do tego, że podatek pełni bardzo ważną rolę jako podstawowy rodzaj dochodów budżetowych. Jego rozmiary przewyższają wpływy z innych tytułów, takich jak opłaty, cła czy pożyczki. Funkcja fiskalna jest jedną z najstarszych funkcji podatkowych. I w czasach nowożytnych, i w czasach współczesnych podatki zabezpieczają pokrycie głównych wydatków publicznych.
Ściśle związana z funkcją fiskalną jest funkcja regulacyjna. Polega ona na kształtowaniu dochodu i majątku będących w dyspozycji podatników. Dzięki podatkom następuje redystrybucja dochodu i majątku narodowego między podatnikami a związkami publicznoprawnymi, jakimi są państwo i organy samorządu terytorialnego. Zakres redystrybucji podatkowej zależy od struktury gospodarki.
Funkcja stymulacyjna natomiast, oznacza wykorzystanie instrumentów podatkowych w celu wy-warcia wpływu na warunki działania jednostek oraz na kierunki i tempo ich rozwoju. Funkcja sty-mulacyjna realizuje się poprzez zróżnicowanie obciążeń podatkowych, dzięki czemu podatek może wpłynąć zachęcająco lub zniechęcająco na podejmowane decyzje w sprawie prowadzenia działal-ności. Praktycznym wyrazem realizacji tej funkcji w sensie pozytywnym jest system zwolnień i ulg podatkowych. Obecnie większa część ulg została zlikwidowana i zastąpiona poprzez wprowadzenie 19% podatku dochodowego dla przedsiębiorców.
Ostatnią z wymienionych funkcji podatku jest funkcja informacyjna. Polega ona na tym, że reali-zacja wpływów podatkowych ogółem lub z określonego podatku dostarcza informacji o prawidło-wościach bądź nieprawidłowościach przebiegu procesów gospodarczych. Znaczne obniżenie wpły-wów od podmiotów gospodarczych może świadczyć, np. o trudnościach ze zbytem produkcji lub z wyegzekwowaniem należności od niektórych kontrahentów.

 

Księgowość  – jest podstawowym elementem składowym rachunkowości. Księgowość stanowi część rejestracyjną rachunkowości.
Księgowość polega na rejestracji w ujęciu pieniężnym, a niekiedy w ujęciu ilościowym, odpowied-nio udokumentowanych zdarzeń gospodarczych, które powodują zmiany w majątku jednostki go-spodarującej i źródłach jego pochodzenia.

 
KANCELARIA GOSPODARCZA
"MEYER-MACHOWICZ" SP. Z O.O.

Centrala: 70-533 Szczecin, Nowy Rynek 6
tel. +48 91 489 50 60, fax: +48 91 489 50 61
biuro@meyer-machowicz.pl
Copyright © 2019 Open Source Matters. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.