Polish (Poland)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)Danish(DK)
Kancelaria Gospodarcza Meyer-Machowicz
Podatki i księgowość Kontrola skarbowa Odszkodowania Prawo Orzeczenia i ugody porady online
«
NBP
2021-04-13
USD
3.8342
0.52%
EUR
4.5627
0.66%
CHF
4.1473
0.61%
GBP
5.2727
0.60%
NBP
2021-04-12
USD
3.8144
-0.17%
EUR
4.5330
-0.18%
CHF
4.1222
-0.10%
GBP
5.2411
0.03%
NBP
2021-04-09
USD
3.8208
-0.41%
EUR
4.5414
-0.37%
CHF
4.1265
-0.21%
GBP
5.2393
-0.50%
NBP
2021-04-08
USD
3.8365
-0.64%
EUR
4.5581
-0.69%
CHF
4.1353
-0.47%
GBP
5.2658
-1.40%
NBP
2021-04-07
USD
3.8611
-0.93%
EUR
4.5897
-0.31%
CHF
4.1547
-0.01%
GBP
5.3406
-1.09%
Labor Law

Prawo pracy - gałąź prawa obejmująca ogół regulacji w zakresie stosunku pracy konkretnego pracownika i pracodawcy jako stron stosunku pracy oraz regulacji dotyczących organizacji pracodawców i pracowników, układów i sporów zbiorowych, a także partycypacji pracowniczej i dialogu w zbiorowych stosunkach pracy.

W Polsce spory między pracodawcami i pracownikami rozstrzygają specjalne do tego powołane sądy pracy.

Źródła prawa pracy

W systemie prawa pracy podstawowym aktem prawnym regulującym wzajemne prawa i obowiązki stron stosunku pracy jest Kodeks pracy. Jednakże regulacje dotyczące praw i obowiązków podmiotów stosunku pracy występują nie tylko w kodeksie, ale także w innych aktach prawnych, które na ogół zawierają albo odesłanie wprost do odpowiednich przepisów kodeksu pracy lub stanowią, że przepisy kodeksu mają zastosowanie do spraw nimi nie uregulowanych.

Źródła prawa pracy reguluje art. 9 kodeksu pracy. Z przepisu tego wynika hierarchiczny ich układ:

 • kodeks pracy i akty wydane na jego podstawie
 • inne ustawy i akty wydane na ich podstawie określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców
 • postanowienia układów zbiorowych pracy
 • inne porozumienia zbiorowe,
 • regulaminy, statuty określających prawa i obowiązki stron stosunków pracy.

Zasady prawa pracy

Główne zasady wynikające z k.p.

Polski kodeks pracy w art. 10 - 183 definiuje podstawowe zasady prawa pracy w następujący sposób:

 1. każdy ma prawo do podjęcia pracy;
 2. każdy ma swobodę nawiązywania stosunków pracy;
 3. każdy ma prawo do wolności pracy, tzn na prawo do zerwania stosunku pracy;
 4. pracodawca ma obowiązek poszanowania dóbr osobistych pracownika;
 5. pracownicy powinni być traktowani równo;
 6. nie wolno dyskryminować pracowników ze względu na rasę, płeć, wyznanie itp;
 7. pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia;
 8. państwo ma obowiązek chronić uprawnienia pracowników, w oparciu o automatyzm prawny;
 9. pracownicy i pracodawcy mają prawo tworzyć i przystępować do organizacji zawodowych;
 10. pracownicy mają prawo do partycypacji w zarządzaniu firmą w zakresie spraw dotyczących ich osobiście.

Zasady wynikające z art 300 kodeksu pracy

Ta regulacja odnosi się do przepisów kodeksu cywilnego i dopuszcza stosowanie jego przepisów, jeżeli kwestie związane ze stosunkiem pracy nie są uregulowane przez kodeks pracy (luka prawna). Ponadto regulacje kodeksu cywilnego nie mogą być sprzeczne z głównymi zasadami prawa pracy. Zasady prawa pracy w rozumieniu art. 300 są metanormami, rekonstruowanymi z norm prawa pracy i dzielą się na:

 1. zasadę ochrony interesu pracownika;
 2. zasadę ryzyka pracodawcy;
 3. zasadę odformalizowania działań pracownika.

Zasady wynikające z Konstytucji RP

Z ustawy zasadniczej również można wyczytać zasady odnoszące się do prawa pracy, takie jak:

 1. prawo koalicji;
 2. zasada dialogu społecznego;
 3. zasada równości;
 4. ochrona pracy, zdrowia, życia pracownika.

Podstawowe pojęcia prawa pracy

 • pracownik - osoba fizyczna zatrudniona na podstawie umowy o pracę, zobowiązującą do wykonywania określonej pracy
 • pracodawca - osoba fizyczna lub osoba prawna, a także inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która spełniając pewne wymogi prawne i społeczne, zatrudnia pracowników
 • stosunek pracy - więź prawna łączącą pracownika i pracodawcę.
 • wynagrodzenie (płaca) - wypłaty pieniężne oraz wartość tzw. świadczeń w naturze (towary, materiały, usługi itp.) lub ekwiwalenty wypłacone pracownikom lub innym osobom fizycznym przez jednostkę za wykonaną na jej rzecz pracę
 • zatrudnienie - ogólna nazwa faktu zawarcia dowolnej formy umowy o świadczeniu pracy przez pracownika.
 • zwolnienie - wygaśnięcie stosunku pracy na skutek porozumienia lub zerwania umowy o pracę przez pracownika lub pracodawcę, przed uzgodnionym czasem jej wygaśnięcia.
 • umowa o pracę - dwustronne porozumienie pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, na podstawie którego pracownik zobowiązuje się do świadczenia pracy na rzecz pracodawcy, a pracodawca zobowiązuje się do wypłacenia pracownikowi wynagrodzenia.
 • umowa zlecenia – jej przedmiotem jest wykonanie określonej czynności prawnej (odpłatnie lub nieodpłatnie).
 • umowa o dzieło - przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.
 • rokowania pracownicze - czynności przygotowawcze, w ramach których strony powinny wzajemnie poinformować się o okolicznościach mających znaczenie dla zawarcia i treści umowy o pracę, takich jak zakres obowiązków i płaca.
 • spór zbiorowy - spór między wszystkimi lub określoną grupą pracowników z jednym pracodawcą, dotyczący np: zmiany zakresu obowiązków lub płacy.
 • Strajk - najostrzejsza forma sporu zbiorowego - najczęściej polega na dobrowolnym powstrzymaniu się od pracy przez protestujących.
 
KANCELARIA GOSPODARCZA
"MEYER-MACHOWICZ" SP. Z O.O.

Centrala: 70-533 Szczecin, Nowy Rynek 6
tel. +48 91 489 50 60, fax: +48 91 489 50 61
biuro@meyer-machowicz.pl
Copyright © 2021 Kancelaria Gospodarcza Meyer-Machowicz. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.