Polish (Poland)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)Danish(DK)
Kancelaria Gospodarcza Meyer-Machowicz
Podatki i księgowość Kontrola skarbowa Odszkodowania Prawo Orzeczenia i ugody porady online
«
NBP
2019-03-18
USD
3.7876
-0.36%
EUR
4.2993
-0.10%
CHF
3.7838
-0.07%
GBP
5.0199
-0.41%
NBP
2019-03-15
USD
3.8014
-0.01%
EUR
4.3037
0.05%
CHF
3.7863
0.02%
GBP
5.0406
0.02%
NBP
2019-03-14
USD
3.8018
-0.15%
EUR
4.3015
0.02%
CHF
3.7854
0.01%
GBP
5.0398
0.77%
NBP
2019-03-13
USD
3.8077
-0.10%
EUR
4.3006
0.07%
CHF
3.7852
0.10%
GBP
5.0013
-0.63%
NBP
2019-03-12
USD
3.8116
-0.22%
EUR
4.2976
-0.02%
CHF
3.7813
-0.23%
GBP
5.0332
1.52%
Kontrola skarbowa i podatkowa

Kontrola podatkowa (ang. Tax audit) – poszukiwanie przez organy państwowe niezadeklarowa-nego dochodu lub kosztów nielegalnie odliczonych od przychodu u podmiotów podejrzewanych o uchylanie się od zobowiązań podatkowych.

Organy kontroli podatkowej
Kontrola podatkowa przeprowadzana jest przez ograny pierwszej instancji zgodnie ich właściwo-ścią:
•    naczelników urzędów skarbowych w zakresie CIT, PIT, VAT, podatku od czynności cywil-noprawnych, podatku od spadków i darowizn
•    naczelników urzędów celnych w zakresie podatku akcyzowego
•    wójtów, burmistrzów, starostów, marszałków województw w zakresie podatku od nieru-chomości, podatek od środków transportowych, podatku leśnego, opłat lokalnych

Podmioty podlegające kontroli podatkowej
•    podatnicy
•    płatnicy
•    inkasenci
•    następcy prawni podatników, płatników, inkasentów


Cel kontroli podatkowej
Przeprowadzana jest w celu dokonania czynności sprawdzających, czy rozliczenie podatkowe pro-wadzone jest zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Protokół kontrolny może stanowić dowód w trakcie postępowania podatkowego, postępowania karnoskarbowego.
Przebieg kontroli podatkowej
1.    Kontrola podatkowa wszczynana jest tylko z urzędu nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.
2.    Czynności kontrolne prowadzone są w obecności podmiotu kontrolowanego lub jednostki upoważnionej (w przypadku braku takich podmiotów zostaje powołany świadek), w siedzi-bie prowadzenie działalności przez kontrolowanego, w czasie wykonywania przez niego działalności.
3.    Organ kontrolny może prowadzić różne czynności zgodne z prawem: analiza dokumentacji podatkowej, oględziny, przesłuchanie świadków, pozyskanie opinii specjalistów.
4.    Rezultatem kontroli jest protokół kontrolny, kontrolowany ma prawo nie zgodzić się z za-wartymi w nim ustaleniami składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia protokołu za-strzeżenia wraz z ich wyjaśnieniem i udokumentowaniem.


Kontrola skarbowa – zespół instytucji prawnych, które zostały powołane w celu ochrony intere-sów i praw majątkowych Skarbu Państwa, zapewnienie skuteczności wykonywania zobowiązań i innych należności stanowiących dochód budżetu państwa lub też państwowych funduszy celowych oraz badania zgodności z prawem gospodarowania mieniem innych państwowych osób prawnych. Kontrola skarbowa jest rodzajem kontroli państwowej i kontroli finansowej. Zgodnie z opiniami z literatury przedmiotu jest pojęciem niedookreślonym. Może występować jako postępowanie przy-gotowawcze, opracowanie operacyjne, czy jako postępowanie podatkowe. Kontrola skarbowa zo-stała utworzona ustawą o kontroli skarbowej z 28 września 1991 (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214, z poźn. zm.


Organy kontroli skarbowej
•    Minister właściwy ds. finansów publicznych (obecnie Minister Finansów)
Pełni funkcję naczelnego organu kontroli skarbowej. W jego gestii pozostają sprawy: wnioskowania do Prezesa Rady Ministrów o powołanie lub odwołanie Generalnego Inspektora Kontroli Skar-bowej, powoływania i odwoływania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej, ujawniania na wnio-sek Prezesa Sądu Najwyższego danych o tajnych współpracownikach kontroli skarbowej.
•    Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
•    Dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej


Znaczenie kontroli skarbowej
Od chwili wprowadzenia ustawy o kontroli skarbowej zmieniały się zadania i zasady działania kon-troli skarbowej. Zmieniały się kompetencje kontroli skarbowej, która wcześniej była szczególnym rodzajem kontroli podatkowej, oparta przede wszystkim na badaniu i analizie porównawczej doku-mentów ze stanem faktycznym. Z czasem ustawodawca przyznawał kontroli skarbowej coraz więcej kompetencji, co doprowadziło do stworzenia bardziej nowoczesnego organu kontrolno-dochodzeniowego. Organ ten został wyposażony w uprawnienia procesowe oraz pozaprocesowe metody i środki gromadzenia informacji (wywiad skarbowy), a także w odpowiednie środki techni-ki operacyjnej, których ustawa wcześniej nie określała. W wyniku przeprowadzonych zmian legi-slacyjnych kontrola skarbowa w obecnym kształcie realizuje już nie tylko funkcję kontrolną, ale też orzeczniczą, dochodzeniową i śledczą.

 
KANCELARIA GOSPODARCZA
"MEYER-MACHOWICZ" SP. Z O.O.

Centrala: 70-533 Szczecin, Nowy Rynek 6
tel. +48 91 489 50 60, fax: +48 91 489 50 61
biuro@meyer-machowicz.pl
Copyright © 2019 Open Source Matters. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.