Polish (Poland)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)Danish(DK)
Kancelaria Gospodarcza Meyer-Machowicz
Podatki i księgowość Kontrola skarbowa Odszkodowania Prawo Orzeczenia i ugody porady online
«
NBP
2019-11-12
USD
3.8780
0.40%
EUR
4.2788
0.35%
CHF
3.8992
0.50%
GBP
4.9782
0.62%
NBP
2019-11-08
USD
3.8625
0.32%
EUR
4.2638
-0.04%
CHF
3.8797
0.08%
GBP
4.9476
-0.15%
NBP
2019-11-07
USD
3.8502
0.01%
EUR
4.2653
-0.10%
CHF
3.8767
-0.03%
GBP
4.9548
-0.12%
NBP
2019-11-06
USD
3.8497
0.49%
EUR
4.2697
0.15%
CHF
3.8778
0.28%
GBP
4.9607
0.42%
NBP
2019-11-05
USD
3.8308
0.55%
EUR
4.2631
0.22%
CHF
3.8669
0.26%
GBP
4.9399
0.35%
Postępowanie sądowo-administracyjne: Od 15 sierpnia 2015 r. wojewódzkie sądy administracyjne będą mogły zobowiązać organy administracyjne do załatwienia sprawy w określony sposób.
Tuesday, 09 June 2015 12:32
W dniu 15 sierpnia 2015 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 09 kwietnia 2015 r. 
o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 658). Obszerną nowelizacją dodano m.in. art. 145a w 
brzmieniu:


„§ 1. W przypadku, o którym mowa w art. 145 § 1 pkt 1 lit. a lub pkt 2, 
jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, sąd zobowiązuje organ 
do wydania w określonym terminie decyzji lub postanowienia wskazując sposób 
załatwienia sprawy lub jej rozstrzygnięcie, chyba że rozstrzygnięcie 
pozostawiono uznaniu organu.
§ 2. O wydaniu decyzji lub postanowienia, o których mowa w § 1, właściwy 
organ zawiadamia sąd w terminie siedmiu dni od dnia ich wydania. W przypadku 
niezawiadomienia sądu, może on orzec o wymierzeniu organowi grzywny w 
wysokości określonej w art. 154 § 6. Postanowienie może być wydane na 
posiedzeniu niejawnym.
§ 3. W przypadku niewydania decyzji lub postanowienia, o których mowa w § 
1, w określonym przez sąd terminie, strona może wnieść skargę, 
żądając wydania orzeczenia stwierdzającego istnienie albo nieistnienie 
uprawnienia lub obowiązku. Sąd wyda orzeczenie w tym przedmiocie, jeżeli 
pozwalają na to okoliczności sprawy. W wyniku rozpoznania skargi sąd 
stwierdza czy niewydanie decyzji lub postanowienia miało miejsce z rażącym 
naruszeniem prawa i może ponadto z urzędu albo na wniosek strony wymierzyć 
organowi grzywnę w wysokości określonej w art. 154 § 6 lub przyznać od 
organu na rzecz skarżącego sumę pieniężną do wysokości połowy kwoty 
określonej w art. 154 § 6.”

Powyższe oznacza, iż wojewódzki sąd administracyjny będzie mógł 
zobowiązać organ administracji do wydania w określonym terminie 
odpowiedniego aktu administracyjnego, wskazując jednocześnie sposób 
załatwienia sprawy. 

Ponadto na mocy art. 179a wojewódzkie sądy administracyjne otrzymały 
uprawnienia autokontrole w przypadku wniesienia skargi kasacyjnej.

Zmiany dotyczą 81 artykułów ww. ustawy. 
 
KANCELARIA GOSPODARCZA
"MEYER-MACHOWICZ" SP. Z O.O.

Centrala: 70-533 Szczecin, Nowy Rynek 6
tel. +48 91 489 50 60, fax: +48 91 489 50 61
biuro@meyer-machowicz.pl
Copyright © 2019 Kancelaria Gospodarcza Meyer-Machowicz. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.