Polish (Poland)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)Danish(DK)
Kancelaria Gospodarcza Meyer-Machowicz
Podatki i księgowość Kontrola skarbowa Odszkodowania Prawo Orzeczenia i ugody porady online
«
NBP
2020-06-01
USD
3.9680
-0.88%
EUR
4.4202
-0.68%
CHF
4.1401
-0.53%
GBP
4.9223
0.02%
NBP
2020-05-29
USD
4.0031
-0.53%
EUR
4.4503
0.54%
CHF
4.1621
0.31%
GBP
4.9213
-0.21%
NBP
2020-05-28
USD
4.0244
-0.64%
EUR
4.4264
-0.26%
CHF
4.1494
-0.51%
GBP
4.9316
-1.03%
NBP
2020-05-27
USD
4.0504
-0.93%
EUR
4.4378
-0.94%
CHF
4.1707
-1.23%
GBP
4.9829
-0.93%
NBP
2020-05-26
USD
4.0885
-1.31%
EUR
4.4800
-0.69%
CHF
4.2226
-0.88%
GBP
5.0298
-0.32%
Postępowanie sądowo-administracyjne: Od 15 sierpnia 2015 r. wojewódzkie sądy administracyjne będą mogły zobowiązać organy administracyjne do załatwienia sprawy w określony sposób.
Tuesday, 09 June 2015 12:32
W dniu 15 sierpnia 2015 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 09 kwietnia 2015 r. 
o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 658). Obszerną nowelizacją dodano m.in. art. 145a w 
brzmieniu:


„§ 1. W przypadku, o którym mowa w art. 145 § 1 pkt 1 lit. a lub pkt 2, 
jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, sąd zobowiązuje organ 
do wydania w określonym terminie decyzji lub postanowienia wskazując sposób 
załatwienia sprawy lub jej rozstrzygnięcie, chyba że rozstrzygnięcie 
pozostawiono uznaniu organu.
§ 2. O wydaniu decyzji lub postanowienia, o których mowa w § 1, właściwy 
organ zawiadamia sąd w terminie siedmiu dni od dnia ich wydania. W przypadku 
niezawiadomienia sądu, może on orzec o wymierzeniu organowi grzywny w 
wysokości określonej w art. 154 § 6. Postanowienie może być wydane na 
posiedzeniu niejawnym.
§ 3. W przypadku niewydania decyzji lub postanowienia, o których mowa w § 
1, w określonym przez sąd terminie, strona może wnieść skargę, 
żądając wydania orzeczenia stwierdzającego istnienie albo nieistnienie 
uprawnienia lub obowiązku. Sąd wyda orzeczenie w tym przedmiocie, jeżeli 
pozwalają na to okoliczności sprawy. W wyniku rozpoznania skargi sąd 
stwierdza czy niewydanie decyzji lub postanowienia miało miejsce z rażącym 
naruszeniem prawa i może ponadto z urzędu albo na wniosek strony wymierzyć 
organowi grzywnę w wysokości określonej w art. 154 § 6 lub przyznać od 
organu na rzecz skarżącego sumę pieniężną do wysokości połowy kwoty 
określonej w art. 154 § 6.”

Powyższe oznacza, iż wojewódzki sąd administracyjny będzie mógł 
zobowiązać organ administracji do wydania w określonym terminie 
odpowiedniego aktu administracyjnego, wskazując jednocześnie sposób 
załatwienia sprawy. 

Ponadto na mocy art. 179a wojewódzkie sądy administracyjne otrzymały 
uprawnienia autokontrole w przypadku wniesienia skargi kasacyjnej.

Zmiany dotyczą 81 artykułów ww. ustawy. 
 
KANCELARIA GOSPODARCZA
"MEYER-MACHOWICZ" SP. Z O.O.

Centrala: 70-533 Szczecin, Nowy Rynek 6
tel. +48 91 489 50 60, fax: +48 91 489 50 61
biuro@meyer-machowicz.pl
Copyright © 2020 Kancelaria Gospodarcza Meyer-Machowicz. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.